Vedtægt

Kontakt os

Klippigården

Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768588
E-mail:
klippigaarden@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:30 - 16:30
Tirsdag    06:30 - 16:30
Onsdag   06:30 - 16:30
Torsdag   06:30 - 16:30
Fredag     06:30 - 15:30

Vedtægt

Vedtægt for Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården

Klostervang 46, Kliplev 6200 Aabenraa

§1
Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården er en selvejende institution, som er tilsluttet Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (benævnes i det senere stykke som FDDB). Institutionen har hjemsted i landsbyen Kliplev i Aabenraa Kommune.

§2
Institutionens formål er, efter driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune samt i henhold til den mellem institutionen og FDDB indgåede samarbejds- og administrationsaftale, at drive pædagogisk virksomhed for børn i alderen 6 måneder til 6 år.

§3
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

§4
Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
– 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af og blandt forældrene, som vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning.
– 1 medlem valgt af og blandt institutionen uddannede faste personale.

Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt. Bestyrelsen kan suppleres med et medlem udpeget af bestyrelsen, vedkommende er uden stemmeret og behøver ikke at have børn tilknyttet den institutionen. Lederen deltager som tilforordnet og ordstyrer Sekretær arbejde under møderne udføres af et bestyrelsesmedlem. Souschef kan deltage uden stemmeret.

§5
Hvert andet år går 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valget foregår på følgende måde:

A. Bestyrelsen udpeger en ordstyrer, som godkendes af de fremmødte forældre. Ved forældre forstås i denne forbindelse ikke alene de biologiske forældre, men de voksne, der rent faktisk drager omsorg for barnet. Ved udmeldelse af barn/børn udtræder man af bestyrelsen.

B. Ordstyreren orienterer om valgregler og valgprocedurer.

C. Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved, at mødedeltagerne stiller forslag til kandidater.

D. På stemmesedlen må maks. Skrives 2 hhv. 3 navne. Hver kandidat må kun påføres 1 gang på den enkelte stemmeseddel. Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse kan suppleanter
og bestyrelsesmedlemmer vælges under samme valgprocedurer. Almindeligt stemmeflertal afgør dette. Såfremt valg til bestyrelser og suppleanter fortages samlet, afgives der 4 hhv. 5 navne.

E. Der udleveres 1 stemmeseddel pr. barn i institutionen

F. Ved stemmelighed imellem 2 eller flere kandidater fortages der lodtrækning.

G. Ansatte, der har børn i institutionen, har stemmeret, men de kan ikke vælges til bestyrelsen.

H. Valg af medarbejderrepræsentant sker på et personalemøde, ved skriftlig afstemning, før 1.

oktober. Valgperioden er 2 år: ved afsked/afskedsbegæring udtræder man af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter har ikke stemmeret. Lederen deltager ikke i valget.

§6
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Godkendelse af ordstyrer.
2. Formandens beretning (Skal godkendes)
3. Klippigårdens beretning (Skal ikke godkendes)
4. Orientering af regnskab. (Skal ikke godkendes)
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt. Der skal førers referat af generalforsamlingen, dette gøres af den daglige leder.

§7
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Denne konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Til bestyrelsesmøderne indkalder den daglige leder til møde, dagsorden skal udarbejdes af bestyrelsesformanden og den daglige leder. Dagsorden skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer tilgængelig senest 5 dage forinden bestyrelsesmødet. Bestyrelsens formand kan træffe beslutninger på vegne af resten af bestyrelsen, der skal orienteres om dette ved først kommende møde.
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Daglig leder indkalder elektronisk til generalforsamling i august som afholdes den første uge i september, med mindst 8 dages varsel.

§8
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens ledelse og drift. Dette fastlægges i en forretningsorden. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved indgåelse af driftsoverenskomst mellem bestyrelse og kommunalbestyrelsen.

§9
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen og godkendes af kommunen. Prøvetiden udgør 3 måneder. Bestyrelsens vurdering/ godkendelse af den ansatte leder ligger inden for denne periode. Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen.

§10
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutioner påhvilende gældsforpligtelser

§11
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændring af vedtægten kræver herudover godkendelsen fra vedkommende kommunalbestyrelse.

§12
I tilfælde af institutions nedlæggelse, skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af såvel kommunalbestyrelsen, hvormed institutionen har indgået overenskomst som fra socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Information

Klippigården børnehave
Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.:73768588
E-mail: klippigaarden@aabenraa.dk

En del af:

 

Cover for Klippigården - vuggestue og børnehave
451
Klippigården - vuggestue og børnehave

Klippigården - vuggestue og børnehave

Velkommen til Klippigården.
Her på siden kan du holde dig opdateret om hvad der sker i daginstitu

Sikke en skøn cykel-uge vi har haft i Skovhytten🚲🩵Ugen har bl.a. stået på:🚲 tjekke ens cykel, er den klar til brug🚲 hvad hedder de forskellige ting på cyklen🚲 cykle i række og holde afstand🚲 stoppe/sætte igang 🚲 cykle på forskelligt terræn 🚲 cykle på en bane, med forskellige udfordringer/cykellege 🚲 udholdenhed Vi sluttede ugen af med en cykeltur ud til Søgård Kaserne💪🏻 #sejebørn #alsidigpersonligudvikling#kropsanserogbevægelse #sjovcykeltræningforallebørn 🥰 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Klippigården - vuggestue og børnehave
Så har vi fået talt samme fra team rynkeby løbet og i Klippigården har vi i alt samlet 12.965,00 kr ind. Det mega flot og sejt af os alle. #kulturæstetikogfællesskab #kropsanserogbevægelse #teamrynkebyløb ... See MoreSee Less
View on Facebook
Skovhytten var til dyreskue i dag🐄🐂🐑🚜Hvor havde vi en hyggelig formiddag inde til dyreskue i Aabenraa. Vi startede med at få morgenmad fra Natur mælk🥛🐄 herefter gik vi rundt på pladsen og så på de forskellige ting der var der. Vi så bl.a. kaniner, får, høns, køer og mange maskiner🤩👌🏻 dog var det største hit, besøget ved Dansk jagt forbund, hvor vi kunne prøve at skyde, prøve følekasser og se og rører ved en død buk🦌Og 1000 tak for hjælpen til de forældre som var med og havde meldt sig🥰 #børnefællesskaber #forældresamarbejde #børnesyn #kulturæstetikogfællesskab #aabenraadyreskue2023 ... See MoreSee Less
View on Facebook
ROYAL RUN 2023 i Klippigården 🫶🏻💪🏻🏃🏼‍♀️🏃🏻‍♂️💨👟🎽alle som ville løbe, løb med❤️ det var sjovt og hyggeligt. Vi afsluttede med fødselsdagssang til kronprinsen og spiste lagkage 🍰🎂 #kulturæstetikogfælleskab #kropsanserogbevægelse #børneperspektiv#sammenhænge ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag har 🦋 arbejdet med natur, udeliv og science - hvor vi testede hvad der kan flyde og hvad der synker i vand 🍃🪨💦🪣🦋 vi sluttede af med fællesmaddag med 🦗fladbrød med skvalderkål og brændenældesuppe 🍜#naturudeligogscience #barnesyn #børnefælleskab #alsidigpersonligudvikling ... See MoreSee Less
View on Facebook