Vedtægt

Kontakt os

Klippigården

Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768588
E-mail:
klippigaarden@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:30 - 16:30
Tirsdag    06:30 - 16:30
Onsdag   06:30 - 16:30
Torsdag   06:30 - 16:30
Fredag     06:30 - 15:30

Vedtægt

Vedtægt for Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården

Klostervang 46, Kliplev 6200 Aabenraa

§1
Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården er en selvejende institution, som er tilsluttet Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (benævnes i det senere stykke som FDDB). Institutionen har hjemsted i landsbyen Kliplev i Aabenraa Kommune.

§2
Institutionens formål er, efter driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune samt i henhold til den mellem institutionen og FDDB indgåede samarbejds- og administrationsaftale, at drive pædagogisk virksomhed for børn i alderen 6 måneder til 6 år.

§3
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

§4
Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
– 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af og blandt forældrene, som vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning.
– 1 medlem valgt af og blandt institutionen uddannede faste personale.

Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt. Bestyrelsen kan suppleres med et medlem udpeget af bestyrelsen, vedkommende er uden stemmeret og behøver ikke at have børn tilknyttet den institutionen. Lederen deltager som tilforordnet og ordstyrer Sekretær arbejde under møderne udføres af et bestyrelsesmedlem. Souschef kan deltage uden stemmeret.

§5
Hvert andet år går 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valget foregår på følgende måde:

A. Bestyrelsen udpeger en ordstyrer, som godkendes af de fremmødte forældre. Ved forældre forstås i denne forbindelse ikke alene de biologiske forældre, men de voksne, der rent faktisk drager omsorg for barnet. Ved udmeldelse af barn/børn udtræder man af bestyrelsen.

B. Ordstyreren orienterer om valgregler og valgprocedurer.

C. Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved, at mødedeltagerne stiller forslag til kandidater.

D. På stemmesedlen må maks. Skrives 2 hhv. 3 navne. Hver kandidat må kun påføres 1 gang på den enkelte stemmeseddel. Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse kan suppleanter
og bestyrelsesmedlemmer vælges under samme valgprocedurer. Almindeligt stemmeflertal afgør dette. Såfremt valg til bestyrelser og suppleanter fortages samlet, afgives der 4 hhv. 5 navne.

E. Der udleveres 1 stemmeseddel pr. barn i institutionen

F. Ved stemmelighed imellem 2 eller flere kandidater fortages der lodtrækning.

G. Ansatte, der har børn i institutionen, har stemmeret, men de kan ikke vælges til bestyrelsen.

H. Valg af medarbejderrepræsentant sker på et personalemøde, ved skriftlig afstemning, før 1.

oktober. Valgperioden er 2 år: ved afsked/afskedsbegæring udtræder man af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter har ikke stemmeret. Lederen deltager ikke i valget.

§6
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Godkendelse af ordstyrer.
2. Formandens beretning (Skal godkendes)
3. Klippigårdens beretning (Skal ikke godkendes)
4. Orientering af regnskab. (Skal ikke godkendes)
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt. Der skal førers referat af generalforsamlingen, dette gøres af den daglige leder.

§7
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Denne konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Til bestyrelsesmøderne indkalder den daglige leder til møde, dagsorden skal udarbejdes af bestyrelsesformanden og den daglige leder. Dagsorden skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer tilgængelig senest 5 dage forinden bestyrelsesmødet. Bestyrelsens formand kan træffe beslutninger på vegne af resten af bestyrelsen, der skal orienteres om dette ved først kommende møde.
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Daglig leder indkalder elektronisk til generalforsamling i august som afholdes den første uge i september, med mindst 8 dages varsel.

§8
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens ledelse og drift. Dette fastlægges i en forretningsorden. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved indgåelse af driftsoverenskomst mellem bestyrelse og kommunalbestyrelsen.

§9
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen og godkendes af kommunen. Prøvetiden udgør 3 måneder. Bestyrelsens vurdering/ godkendelse af den ansatte leder ligger inden for denne periode. Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen.

§10
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutioner påhvilende gældsforpligtelser

§11
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændring af vedtægten kræver herudover godkendelsen fra vedkommende kommunalbestyrelse.

§12
I tilfælde af institutions nedlæggelse, skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af såvel kommunalbestyrelsen, hvormed institutionen har indgået overenskomst som fra socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Information

Klippigården børnehave
Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.:73768588
E-mail: klippigaarden@aabenraa.dk

En del af:

 

Cover for Klippigården - vuggestue og børnehave
479
Klippigården - vuggestue og børnehave

Klippigården - vuggestue og børnehave

Velkommen til Klippigården.
Her på siden kan du holde dig opdateret om hvad der sker i daginstitu

Tak fordi vi traditionen tro måtte pynte jeres flotte juletræ 🎄Det er meget spændende at opleve på brandstationen. Tak for at give jer tid til også at svare på de mange spørgsmål, hjælpe børnene med at prøve hjelme osv.Det var en stor fornøjelse 🤩#alsidigpersonligudvikling #SocialUdvikling #kommunikationsprog #kropsanserbevægelse#kulturæstetikfællesskab ... See MoreSee Less
View on Facebook
Så fik Skovhytten pyntet juletræet ved den gamle Smedie🎄🌟 Vi havde en skøn formiddag , juletræet blev pyntet så flot, sunget julesange imens vi gik rundt om træet, leget i sneen, snebold kamp. Tilsidst spiste vi madpakker, æbleskiver og pebernødder😋 #kulturæstetikogfællesskab #SocialUdvikling #kropsanserogbevægelse #udpåturskovhytteneraldrigsur #visiger1000takforidag♥️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag har vi fået to nye venner i Klippigården ❤️🤩 Congo-sneglene er flyttet ind og nu skal vi hjælpes ad med at passe og pleje dem. Har I øko-grønt må i gerne tage noget med, så kan børnene hjælpe Sara med at fodre dem 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Så sker det 🥳 I dag ryger den gamle pavillion - det er super underholdning for små, store og de “gamle” pædagoger der var med til at bygge den under sidste babyboom i 1994😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Skovhytten var på besøg i 0. Klasse idag🥰 Det var spændende at se deres klasselokale og sjovt at prøve, at være med i undervisningen i gymnastiksalen🤸‍♂️🤸 #glædeligtgensyn #mapperneblevafleveret #alsidigpersonligudvikling #SocialUdvikling #børnefællesskaber #kropsanserogbevægelse #leg ... See MoreSee Less
View on Facebook